יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
חוזר זה מתייחס באופן מפורט להיעדרויות הנמשכות מעבר ליום לימודים אחד בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ.

הנדון: חוזר המנהל בדבר איסור היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ מעבר ליום לימודים אחד בית הספר רואה חשיבות רבה ביותר בנוכחות סדירה של תלמידים בכל ימי הלימודים על פי לוח ימי הלימודים והחופשות השנתי ובכל השיעורים על פי מערכת השעות הכיתתית והאישית. כל זאת כתנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלמידה ולהצלחה בלימודים. נוכחות לא סדירה פוגעת ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה של התלמיד הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה. חוזר זה מתייחס באופן מפורט להיעדרויות הנמשכות מעבר ליום לימודים אחד בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ. נסיעות לחו"ל או חופשות בארץ: על פי הנחיות משרד החינוך אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחוץ- לארץ או בשל חופשות משפחתיות בארץ. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל/ת המחוז באמצעות הנהלת ביה"ס, אך בכל מקרה אין להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר. תלמיד/ה המבקש להשתחרר מביה"ס לצורך מחנה אימונים או ייצוג לאומי אחר חייב להציג טופס "בקשה לשחרור תלמיד מלימודים" אשר אושר ע"י מנהל/ת המחוז. לנוכח החשיבות שבית הספר רואה בנוכחות הסדירה בימי הלימודים ובשיעורים ולנוכח הנחיות אלו של משרד החינוך, הורים אשר מתעתדים בכל זאת לנסוע לחו"ל או לצאת לחופשה בארץ, מעבר ליום לימודים אחד, חייבים להעביר למחנך/ת הכיתה מכתב בקשה מנומק (לא באמצעות ווטסאפ או מסרון), כולל מסמכים רלוונטיים במידה וקיימים, עד שלושה שבועות בטרם מועד ההיעדרות המתוכננת. בית הספר ידון בכל בקשה בפורום פדגוגי רלוונטי. במקרים בהם הפורום הפדגוגי יקבל את הבקשה, תועבר המלצה לפיקוח לאישור הבקשה. במקרים בהם הפורום הפדגוגי ידחה את הבקשה, תשלח תשובה על החלטה זו להורים. תלמיד/ה שייצא לחו"ל או לחופשה בארץ מבלי לקבל את האישורים הנדרשים כמפורט בחוזר זה לא יוכל לחזור ללימודים בבית הספר בטרם תתקיים שיחת בירור משמעתית עם התלמיד בהשתתפות הוריו. שיחת הבירור תתקיים אצל מנהל בית הספר או אצל מפקחת בית הספר. שיחת הברור תתקיים עד שלושה ימי לימודים מיום חזרת התלמיד/ה מחו"ל/חופשה. תלמיד/ה שייצא לחו"ל או לחופשה בארץ מבלי לקבל את האישורים הנדרשים כמפורט בחוזר זה ובתקופת נסיעתו התקיימו מבחנים, לא יוכלו לגשת למבחן במועד אחר. בברכה עדו ארגמן – מנהל בית הספרהעדרויות חוץ לארץ וחופשות בארץ.pdf